Visitors: Tomb of Khwaja KhijjarArvind (With family), England

Vinod Thakur

Sudhanshu Gautam (HCS)

German Visitors

Padamshri Vijay Chopra

Vijay Chopra, Punjab kesari

Kavita Jain, MLA SNP
Rajiv Jain

Jaibir Singh Valmiki, MLA Kharkhoda

Vinod Dhankad, SNP

Sumitra Chauhan, SNP

PT Usha

England Visitors

Film Star

Meghna Malik, TV Actress

ITBP Team

ITBP Team

ITBP Office

M.P. Jitender Malik

Canada Visitors

England Students

Germany Visitors

England Visitors

D.P.S. Nangal, I.A.S.

Ch. Om Prakash Chautala

Anil Pahalwan Gold Medalist

British Visitors

Mr. Jaiveer Valmiki, M.L.A.

Mr. Pushpendra Singh Chauhan, H.C.S.

Society President Mr. Pankaj Agarwal, I.A.S. and Members

Malaysia Visitors

Canada Visitors

Canada Visitors

Canada Visitors

Canada Visitors

Visitors

Sanjay Vats, Delhi

Delhi Visitors

Gurgaon Visitors

Gurgaon Visitors

Rai Sports School Students